S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

PREDAJŇA

 

 

 

TOVAR V AKCII

nová cena 24,99 €
skladom ÁNO
nová cena 0,99 €
skladom ÁNO
nová cena 3,80 €
skladom ÁNO

NAJPREDÁVANEJŠÍ

nová cena 29,99 €
skladom ÁNO
nová cena 22,99 €
skladom ÁNO
nová cena 19,99 €
skladom ÁNO

ANKETA

Aký spôsob dopravy preferujete?

Kuriér 36% Pošta 21% Osobný odber 24% Iná doprava 19%

..

 

 

 

drl, denne svietenie

 

 

 

 

 


» Reklamácie

Reklamácie a vrátenie tovaru

Reklamácie:

Na zabezpečenie jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií v obchode autodoplnky.net na území Slovenskej republiky  vydávame  v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona číslo. 40/1964 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zmien a doplnkov, ako aj súvisiacich predpisov tento reklamačný poriadok.

 1. Kupujúci je povinný pri zakúpení tovaru tento si pozorne prehliadnuť. Prehliadku tovaru musí kupujúci uskutočniť tak, aby zistil všetky prípadné vady, ktoré je možné zistiť pri bežnej kontrole.
 2. Ku každému zakúpenému tovaru je predávajúci povinný vydať doklad o kúpe. Vyplnením objednávky v internetovom obchode www.autodoplnky.net kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom predávajúceho a potvrdzuje, že s ním bol oboznámený.
 3. Dĺžka záručnej doby na tovar je 24 mesiacov, ak výrobca neudáva inak. Záruka sa vzťahuje na materiálne a výrobné vady, ktoré sa prejavia v priebehu záručnej doby.
 4. Záručná doba určená v predchádzajúcom bode začína plynúť dňom prevzatia a zaplatenia za tovar kupujúcim. V prípade uplatnenia reklamácie z vád tovaru sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamačnom konaní.
 5. Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí kupujúcim, ale aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote.

Podmienky reklamácie a spôsob jej vybavenia:

 1. Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je splnenie následovných podmienok:
  a, zo strany kupujúceho nedošlo k porušeniu predpisov pre používanie tovaru a súčasne,
  b, nedošlo k uplynutiu záručnej doby určenej v zmysle bodu 3. predchádzajúceho článku
  c, kupujúci predloží reklamovaný tovar bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr však do 6 mesiacov a súčasne
  d, kupujúci predloží daňový pokladničný doklad z fiškálnej kasy, resp. dodací list,  tovaru vyhotovenú  predajňou predávajúceho.
 2. Právo za zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného v predajniach predávajúceho, ktoré kupujúci neuplatní počas trvania záručnej doby v zmysle bodu 3. predchádzajúceho článku zaniká.
 3. Súčasťou reklamovaného tovaru musí byť "reklamačný lístok" ktorý môžete vyplniť dole.
 4. musí obsahovať
 • dátum uplatnenia reklamácie
 • meno, priezvisko, telefón a bydlisko kupujúceho
 • názov a označenie tovaru
 • cena reklamovaného tovaru
 • dátum zakúpenia tovaru
 • opis reklamovanej vady
 • požiadavka kupujúceho

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Vady tovaru a spôsob vybavenia reklamácie

 1. reklamovaný tovar nesmie byť pri uplatnení reklamácie znečistený, mokrý alebo vlhký (t.j. materiál z ktorého je vyrobok vyrobený musí byť suchý)
 2. pri posudzovaní reklamácie sa vychádza predovšetkým z toho, či reklamovaná vada je odstrániteľná alebo neodstrániteľná
 3. za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho bežného opotrebenia
 4. za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho nesprávneho používania
 5. za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku nesprávnej ošetrovania a údržby
 6. za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neskorého nárokovania
 7. za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku mechanického poškodenia
 8. pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vady, pre ktoré bola určená nižšia cena, pričom predávajúci zabezpečí informovanosť kupujúceho tým, že popis vady, pre ktorú bola určená nižšia cena uvedie na pokladničnom doklade.


Odstrániteľné vady:

 1. za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktorých odstránením (opravou) neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita tovaru a oprava môže byť vykonaná riadne a v lehote dohodnutej s kupujúcim.
 2. ak ide o odstrániteľnú vadu, môže kupujúci podľa svojho uváženia požadovať od predávajúceho:
  a, bezplatné, skoré a riadne odstránenie vady,
  b, v prípade, že tovar nebol ešte použitý, výmenu za tovar bez vád

Neodstrániteľné vady:

 1. Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré nemožno opraviť riadne a v lehote dohodnutej s kupujúcim, najneskôr v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie a ktorých odstránením by utrpel vzhľad alebo funkcia a kvalita tovaru. Patria sem aj vady síce odstrániteľné, ale opakujúce sa aj po oprave alebo väčší počet vád tovaru.
 2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, môže kupujúci podľa svojho uváženia požadovať:
  a, zľavu z ceny tovaru
  b, výmenu tovaru za tovar bez vád
  c, odstúpenie od kúpnej zmluvy, pričom kupujúci vráti vadný tovar a predávajúci je povinný mu vrátit zaplatenú kúpnu cenu
 3. Pri vybavovaní reklamácie v zmysle predchádzajúceho odseku 2. tohto článku časť a, sa prihliada na charakter a rozsah vady, stupeň a spôsob opotrebenia, dĺžku užívania tovaru a možnosti jeho ďaľšieho používania.
reklamacia
datum uplatnenia reklamácie: * img
priezvisko a meno: *
adresa: *
telfón: *
e-mail: *
reklamovaný tovar: *
dátum zakúpenia tovaru: * img
podrobný opis vady: *
Pre viac informácií kliknite.
Pre viac informácií kliknite.
Opíšte text z obrázku: *
 
ZjY1NzV